עמוד:156

פרק ג א ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את-משה בהר סיני : ב ואלה שמות בני-אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר : ג אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר-מלא ידם לכהן : ד וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא-היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על-פני אהרן אביהם : ה וידבר יהוה אל-משה לאמר : ו הקרב את-מחה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו : ז ושמרו את-משמרתו ואת- ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות : ט כל-הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת-אלפים וארבע-מאות לצבאתם ראשנה ימעו : י דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן-שדיאור : יא וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות : יב והחונם עליו מחה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן-צורישדי : יג וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות : יד ומחה גד ונשיא לבני גד אליסף בןרעואל : טו וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים : טז כל-הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע-מאות וחמשים לצבאתם ושנים ימעו : יז ונסע אהל-מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן ימעו איש על-ידו לדגליהם : יח דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן-עמיהוד : יט וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות : כ ועליו מחה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בןפדהצור : כא וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים : כב ומחה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן-גדעני : כג וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות : כד כלהפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת-אלפים ומאה לצבאתם ושלשים ימעו : כה דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן-עמישדי : כו וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות : כז והחנים עליו מחה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן-עכרן : כח וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות : כט ומחה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן-עינן : ל וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות : לא כל-הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם : לב אלה פקודי בני-ישראל לבית אבתם כל-פקודי המחנת לצבאתם שש-מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים : לג והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה : לד ויעשו בני ישראל ככל אשר-צוה יהוה את-משה כן-חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על-בית אבתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר