עמוד:155

פרק ב א וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : ב איש על-דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל-מועד יחנו : ג והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן-עמינדב : ד וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות : ה והחנים עליו מחה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן-צוער : ו וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות : ז מחה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן-חלן : ח וצבאו למחה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות : לב לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא : לג פקדיהם למחה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות : לד לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא : לה פקדיהם למחה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים : לו לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא : לז פקדיהם למחה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות : לח לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא : לט פקדיהם למחה דן שנים וששים אלף ושבע מאות : מ לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא : מא פקדיהם למחה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות : מב בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא : מג פקדיהם למחה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות : מד אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש-אחד לבית-אבתיו היו : מה ויהיו כל-פקודי בני-ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל-יצא צבא בישראל : מו ויהיו כל-הפקדים שש-מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים : מז והלוים למחה אבתם לא התפקדו בתוכם : מח וידבר יהוה אל-משה לאמר : מט אך את-מחה לוי לא תפקד ואת-ראשם לא תשא בתוך בני ישראל : נ ואתה הפקד את-הלוים על-משכן העדת ועל כל-כליו ועל כל-אשר-לו המה ישאו את-המשכן ואת-כל-כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו : נא ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת : נב וחנו בני ישראל איש עלמחנהו ואיש על-דגלו לצבאתם : נג והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא-יהיה קצף על-עדת בני ישראל ושמרו הלוים את-משמרת משכן העדות : נד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את-משה כן עשו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר