עמוד:153

ובין רע כערכך הכהן כן יהיה : יג ואם-גאל יגאלנה ויסף חמישתו על-ערכך : יד ואיש כייקדש את-ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום : טו ואם-המקדיש יגאל את-ביתו ויסף חמישית כסף-ערכך עליו והיה לו : טז ואם משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף : יז אם-משנת היבל יקדיש שדהו כערכך יקום : יח ואם-אחר היבל יקדיש שדהו וחשב-לו הכהן את-הכסף על-פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך : יט ואם-גאל יגאל את-השדה המקדיש אתו ויסף חמשית כסף-ערכך עליו וקם לו : כ ואם-לא יגאל אתהשדה ואם-מכר את-השדה לאיש אחר לא-יגאל עוד : כא והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו : כב ואם את-שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה : כג וחשב-לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היבל ונתן את-הערכך ביום ההוא קדש ליהוה : כד בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר-לו אחזת הארץ : כה וכל-ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל : כו אך-בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה לא-יקדיש איש אתו אם-שור אם-שה ליהוה הוא : כז ואם בבהמה החמאה ופדה בערכך ויסף חמשתו עליו ואם-לא יגאל ונמכר בערכך : כח אך כל-חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל-אשר-לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל-חרם קדש-קדשים הוא ליהוה : כט כל-חרם אשר יחרם מן-האדם לא יפדה מות יומת : ל וכל-מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ ליהוה הוא קדש ליהוה : לא ואם-גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו : לב וכל-מעשר בקר וצאן כל אשר-יעבר תחת השבט העשירי יהיה-קדש ליהוה : לג לא יבקר בין-טוב לרע ולא ימירנו ואם-המר ימירנו והיה-הוא ותמורתו יהיה-קדש לא יגאל : לד אלה המצות אשר צוה יהוה את-משה אל-בני ישראל בהר סיני :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר