עמוד:151

פרק כו א לא-תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא-תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם : ב את-שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה : ג אם-בחקתי תלכו ואת-מצותי תשמרו ועשיתם אתם : ד ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו : ה והשיג לכם דיש את-בציר ובציר ישיג את-זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם : ו ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן-הארץ וחרב לא-תעבר בארצכם : ז ורדפתם את-איביכם ונפלו לפניכם לחרב : ח ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב : ט ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את-בריתי אתכם : י ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו : יא ונתתי משכני בתוככם ולא-תגעל נפשי אתכם : יב והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו-לי לעם : יג אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות : יד ואם-לא תשמעו לי ולא תעשו את כל-המצות האלה : טו ואם-בחקתי תמאסו ואם את-משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את-כל-מצותי להפרכם את-בריתי : טז אף-אני אעשה-זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את-השחפת ואת-הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם : יז ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין-רדף אתכם : יח ואם-עד-אלה לא תשמעו לי ויספתי לימרה אתכם שבע על-חחאתיכם : יט ושברתי את-גאון עזכם ונתתי את-שמיכם כברזל ואתארצכם כנחשה : כ ותם לריק כחכם ולא-תתן ארצכם את-יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו : כא ואם-תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחחאתיכם : כב והשלחתי בכם את-חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את-בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם : כג ואם-באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי : כד והלכתי אף-אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם-אני שבע על-חחאתיכם : כה והבאתי עליכם חרב נקמת נקם-ברית ונאספתם אל-עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד-אויב : כו בשברי לכם מחה-לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו : כז ואם-בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי : כח והלכתי עמכם בחמת-קרי וימרתי אתכם אף-אני שבע על-חחאתיכם : כט ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו : ל והשמדתי את-במתיכם והכרתי את-חמניכם ונתתי את-פגריכם על-פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם : לא ונתתי את-עריכם חרבה והשמותי את-מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם : לב והשמתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר