עמוד:150

גאלתו : כז וחשב את-שני ממכרו והשיב את-העדף לאיש אשר מכר-לו ושב לאחזתו : כח ואם לא-מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו : כט ואיש כי-ימכר בית-מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד-תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו : ל ואם לא-יגאל עד-מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר-בעיר אשר-לו חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביבל : לא ובתי החצרים אשר אין-להם חמה סביב על-שדה הארץ יחשב גאלה תהיה-לו וביבל יצא : לב וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים : לג ואשר יגאל מן-הלוים ויצא ממכר-בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל : לד ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי-אחזת עולם הוא להם : לה וכי-ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך : לו אל-תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך : לז את-כספך לא-תתן לו בנשך ובמרבית לאתתן אכלך : לח אני יהוה אלהיכם אשר-הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את-ארץ כנען להיות לכם לאלהים : לט וכי-ימוך אחיך עמך ונמכר-לך לא-תעבד בו עבדת עבד : מ כשכיר כתושב יהיה עמך עד-שנת היבל יעבד עמך : מא ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל-משפחתו ואל-אחזת אבתיו ישוב : מב כי-עבדי הם אשר-הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד : מג לא-תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך : מד ועבדך ואמתך אשר יהיולך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה : מה וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה : מו והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני-ישראל איש באחיו לא-תרדה בו בפרך : מז וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר : מח אחרי נמכר גאלה תהיה-לו אחד מאחיו יגאלנו : מט או-דדו או בן-דדו יגאלנו או-משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או-השיגה ידו ונגאל : נ וחשב עם-קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו : נא אם-עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאלתו מכסף מקנתו : נב ואם-מעט נשאר בשנים עד-שנת היבל וחשב-לו כפי שניו ישיב את-גאלתו : נג כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא-ירדנו בפרך לעיניך : נד ואם-לא יגאל באלה ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו : נה כי-לי בני-ישראל עבדים עבדי הם אשר-הוצאתי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר