עמוד:148

פרק כד א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב צו את-בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד : ג מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד-בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם : ד על המנרה החהרה יערך את-הנרות לפני יהוה תמיד : ה ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת : ו ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן החהר לפני יהוה : ז ונתת על-המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה : ח ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני-ישראל ברית עולם : ט והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק-עולם : י ויצא בן-אשה ישראלית והוא בן-איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי : יא ויקב בן-האשה הישראלית אתהשם ויקלל ויביאו אתו אל-משה ושם אמו שלמית בת-דברי למחה-דן : יב ויניחהו במשמר לפרש להם על-פי יהוה : יג וידבר יהוה אל-משה לאמר : יד הוצא את-המקלל אל-מחוץ למחנה וסמכו כל-השמעים את-ידיהם על-ראשו ורגמו אתו כל-העדה : טו ואל-בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי-יקלל אלהיו ונשא חטאו : טז ונקב שם-יהוה מות יומת רגום ירגמו-בו כל-העדה כגר כאזרח בנקבו-שם יומת : יז ואיש כי יכה כל-נפש אדם מות יומת : יח ומכה נפש-בהמה ישלמנה נפש תחת נפש : יט ואיש כי-יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן שבעת ימים ליהוה : לה ביום הראשון מקרא-קדש כל-מלאכת עבדה לא תעשו : לו שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא-קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל-מלאכת עבדה לא תעשו : לז אלה מועדי יהוה אשר-תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר-יום ביומו : לח מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל-נדריכם ומלבד כל-נדבתיכם אשר תתנו ליהוה : לט אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את-תבואת הארץ תחגו את-חג-יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון : מ ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ-עבת וערבי-נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים : מא וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו : מב במכת תשבו שבעת ימים כל-האזרח בישראל ישבו במכת : מג למען ידעו דרתיכם כי במכות הושבתי את-בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם : מד וידבר משה את-מעדי יהוה אל-בני ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר