עמוד:140

עדת בני ישראל יקח שני-שעירי עזים לחחאת ואיל אחד לעלה : ו והקריב אהרן את-פר החחאת אשר-לו וכפר בעדו ובעד ביתו : ז ולקח את-שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד : ח ונתן אהרן על-שני השעירם גרלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל : ט והקריב אהרן את-השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חחאת : י והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד-חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה : יא והקריב אהרן את-פר החחאת אשר-לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את-פר החחאת אשר-לו : יב ולקח מלא-המחתה גחלי-אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת : יג ונתן את-הקטרת על-האש לפני יהוה וכמה ענן הקטרת את-הכפרת אשר על-העדות ולא ימות : יד ולקח מדם הפר והזה באצבעו על-פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע-פעמים מן-הדם באצבעו : טו ושחט את-שעיר החחאת אשר לעם והביא את-דמו אל-מבית לפרכת ועשה את-דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על-הכפרת ולפני הכפרת : טז וכפר על-הקדש מחמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל-חחאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם : יז וכל-אדם לא-יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד-צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל-קהל ישראל : יח ויצא אל-המזבח אשר לפני-יהוה וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על-קרנות המזבח סביב : יט והזה עליו מן-הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מחמאת בני ישראל : כ וכלה מכפר את-הקדש ואת-אהל מועד ואת-המזבח והקריב את-השעיר החי : כא וסמך אהרן את-שתי ידיו על-ראש השעיר החי והתודה עליו את-כל-עונת בני ישראל ואת-כלפשעיהם לכל-חחאתם ונתן אתם על-ראש השעיר ושלח ביד-איש עתי המדברה : כב ונשא השעיר עליו את-כל-עונתם אל-ארץ גזרה ושלח את-השעיר במדבר : כג ובא אהרן אלאהל מועד ופשט את-בגדי הבד אשר לבש בבאו אל-הקדש והניחם שם : כד ורחץ אתבשרו במים במקום קדוש ולבש את-בגדיו ויצא ועשה את-עלתו ואת-עלת העם וכפר בעדו ובעד העם : כה ואת חלב החחאת יקטיר המזבחה : כו והמשלח את-השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את-בשרו במים ואחרי-כן יבוא אל-המחנה : כז ואת פר החחאת ואת שעיר החחאת אשר הובא את-דמם לכפר בקדש יוציא אל-מחוץ למחנה ושרפו באש את-ערתם ואת-בשרם ואת-פרשם : כח והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את-בשרו במים ואחרי-כן יבוא אל-המחנה : כט והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את-נפשתיכם וכל-מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם : ל כי-ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חחאתיכם לפני יהוה תטהרו : לא שבת שבתון היא לכם ועניתם את-נפשתיכם חקת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר