עמוד:137

וטהר : י וביום השמיני יקח שני-כבשים תמימם וכבשה אחת בת-שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן : יא והעמיד הכהן המטהר את האיש המחהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד : יב ולקח הכהן את-הכבש האחד והקריב אתו לאשם ואת-לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה : יג ושחט את-הכבש במקום אשר ישחט את-החחאת ואת-העלה במקום הקדש כי כחחאת האשם הוא לכהן קדש קדשים הוא : יד ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על-תנוך אזן המחהר הימנית ועל-בהן ידו הימנית ועלבהן רגלו הימנית : טו ולקח הכהן מלג השמן ויצק על-כף הכהן השמאלית : טז וטבל הכהן את-אצבעו הימנית מן-השמן אשר על-כפו השמאלית והזה מן-השמן באצבעו שבע פעמים לפני יהוה : יז ומיתר השמן אשר על-כפו יתן הכהן על-תנוך אזן המחהר הימנית ועל-בהן ידו הימנית ועל-בהן רגלו הימנית על דם האשם : יח והנותר בשמן אשר על-כף הכהן יתן על-ראש המחהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה : יט ועשה הכהן את-החחאת וכפר על-המחהר מחמאתו ואחר ישחט את-העלה : כ והעלה הכהן את-העלה ואת-המנחה המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר : כא ואם-דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן : כב ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חחאת והאחד עלה : כג והביא אתם ביום השמיני לטהרתו אל-הכהן אל-פתח אהל-מועד לפני יהוה : כד ולקח הכהן את-כבש האשם ואת-לג השמן והניף אתם הכהן תנופה לפני יהוה : כה ושחט את-כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על-תנוך אזןהמחהר הימנית ועל-בהן ידו הימנית ועל-בהן רגלו הימנית : כו ומן-השמן יצק הכהן על-כף הכהן השמאלית : כז והזה הכהן באצבעו הימנית מן-השמן אשר על-כפו השמאלית שבע פעמים לפני יהוה : כח ונתן הכהן מן-השמן אשר על-כפו על-תנוך אזן המחהר הימנית ועלבהן ידו הימנית ועל-בהן רגלו הימנית על-מקום דם האשם : כט והנותר מן-השמן אשר עלכף הכהן יתן על-ראש המחהר לכפר עליו לפני יהוה : ל ועשה את-האחד מן-התרים או מןבני היונה מאשר תשיג ידו : לא את אשר-תשיג ידו את-האחד חחאת ואת-האחד עלה עלהמנחה וכפר הכהן על המחהר לפני יהוה : לב זאת תורת אשר-בו נגע צרעת אשר לאתשיג ידו בטהרתו : לג וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : לד כי תבאו אל-ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם : לה ובא אשר-לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית : לו וצוה הכהן ופנו את-הבית בטרם יבא הכהן לראות את-הנגע ולא יטמא כל-אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את-הבית : לז וראה את-הנגע והנה הנגע בקירת הבית שקערורת ירקרקת או אדמדמת ומראיהן שפל מן-הקיר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר