עמוד:135

עור הנגע מראשו ועד-רגליו לכל-מראה עיני הכהן : יג וראה הכהן והנה כמתה הצרעת אתכל-בשרו וטהר את-הנגע כלו הפך לבן טהור הוא : יד וביום הראות בו בשר חי יטמא : טו וראה הכהן את-הבשר החי וטמאו הבשר החי טמא הוא צרעת הוא : טז או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן ובא אל-הכהן : יז וראהו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את-הנגע טהור הוא : יח ובשר כי-יהיה בו-בערו שחין ונרפא : יט והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל-הכהן : כ וראה הכהן והנה מראה שפל מן-העור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע-צרעת הוא בשחין פרחה : כא ואם יראנה הכהן והנה אין-בה שער לבן ושפלה איננה מן-העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים : כב ואם-פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע הוא : כג ואם-תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה צרבת השחין הוא וטהרו הכהן : כד או בשר כי-יהיה בערו מכות-אש והיתה מחית המכוה בהרת לבנה אדמדמת או לבנה : כה וראה אתה הכהן והנה נהפך שער לבן בבהרת ומראה עמק מן-העור צרעת הוא במכוה פרחה וטמא אתו הכהן נגע צרעת הוא : כו ואם יראנה הכהן והנה אין-בבהרת שער לבן ושפלה איננה מן-העור והוא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים : כז וראהו הכהן ביום השביעי אם-פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע צרעת הוא : כח ואם-תחתיה תעמד הבהרת לא-פשתה בעור והוא כהה שאת המכוה הוא וטהרו הכהן כיצרבת המכוה הוא : כט ואיש או אשה כי-יהיה בו נגע בראש או בזקן : ל וראה הכהן אתהנגע והנה מראהו עמק מן-העור ובו שער צהב דק וטמא אתו הכהן נתק הוא צרעת הראש או הזקן הוא : לא וכי-יראה הכהן את-נגע הנתק והנה אין-מראהו עמק מן-העור ושער שחר אין בו והסגיר הכהן את-נגע הנתק שבעת ימים : לב וראה הכהן את-הנגע ביום השביעי והנה לא-פשה הנתק ולא-היה בו שער צהב ומראה הנתק אין עמק מן-העור : לג והתגלח ואת-הנתק לא יגלח והסגיר הכהן את-הנתק שבעת ימים שנית : לד וראה הכהן את-הנתק ביום השביעי והנה לא-פשה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מן-העור וטהר אתו הכהן וכבס בגדיו וטהר : לה ואם-פשה יפשה הנתק בעור אחרי טהרתו : לו וראהו הכהן והנה פשה הנתק בעור לא-יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא : לז ואם-בעיניו עמד הנתק ושער שחר צמח-בו נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן : לח ואיש או-אשה כי-יהיה בעור-בשרם בהרת בהרת לבנת : לט וראה הכהן והנה בעור-בשרם בהרת כהות לבנת בהק הוא פרח בעור טהור הוא : מ ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא : מא ואם מפאת פניו ימרט ראשו גבח הוא טהור הוא : מב וכי-יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם צרעת פרחת הוא בקרחתו או בגבחתו : מג וראה אתו הכהן והנה שאת-הנגע לבנה אדמדמת בקרחתו או

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר