עמוד:130

להם מגבעות כאשר צוה יהוה את-משה : יד ויגש את פר החחאת ויסמך אהרן ובניו אתידיהם על-ראש פר החחאת : טו וישחט ויקח משה את-הדם ויתן על-קרנות המזבח סביב באצבעו ויחחא את-המזבח ואת-הדם יצק אל-יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו : טז ויקח את-כל-החלב אשר על-הקרב ואת יתרת הכבד ואת-שתי הכלית ואת-חלבהן ויקטר משה המזבחה : יז ואת-הפר ואת-ערו ואת-בשרו ואת-פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את-משה : יח ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את-ידיהם על-ראש האיל : יט וישחט ויזרק משה את-הדם על-המזבח סביב : כ ואת-האיל נתח לנתחיו ויקטר משה אתהראש ואת-הנתחים ואת-הפדר : כא ואת-הקרב ואת-הכרעים רחץ במים ויקטר משה אתכל-האיל המזבחה עלה הוא לריח-ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את-משה : כב ויקרב את-האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את-ידיהם על-ראש האיל : כג וישחט ויקח משה מדמו ויתן על-תנוך אזן-אהרן הימנית ועל-בהן ידו הימנית ועל-בהן רגלו הימנית : כד ויקרב את-בני אהרן ויתן משה מן-הדם על-תנוך אזנם הימנית ועל-בהן ידם הימנית ועל-בהן רגלם הימנית ויזרק משה את-הדם על-המזבח סביב : כה ויקח את-החלב ואת-האליה ואת-כל-החלב אשר על-הקרב ואת יתרת הכבד ואת-שתי הכלית ואת-חלבהן ואת שוק הימין : כו וממל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על-החלבים ועל שוק הימין : כז ויתן את-הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה : כח ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על-העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה : כט ויקח משה את-החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את-משה : ל ויקח משה משמן המשחה ומן-הדם אשר על-המזבח ויז על-אהרן על-בגדיו ועל-בניו ועל-בגדי בניו אתו ויקדש אתאהרן את-בגדיו ואת-בניו ואת-בגדי בניו אתו : לא ויאמר משה אל-אהרן ואל-בניו בשלו את-הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת-הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו : לב והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו : לג ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את-ידכם : לד כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשת לכפר עליכם : לה ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את-משמרת יהוה ולא תמותו כי-כן צויתי : לו ויעש אהרן ובניו את כל-הדברים אשר-צוה יהוה ביד-משה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר