עמוד:126

פרק ה א ונפש כי-תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם-לוא יגיד ונשא עונו : ב או נפש אשר תגע בכל-דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם : ג או כי יגע בטמאת אדם לכל טמאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם : ד או נפש כי תשבע לבחא בשפתים להרע או להיטיב לכל אשר יבחא האדם בשבעה ונעלם ממנו והוא-ידע ואשם לאחת מאלה : ה והיה כי-יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה : ו והביא את-אשמו ליהוה על חחאתו אשר חטא נקבה מן-הצאן כשבה או-שעירת עזים לחחאת וכפר עליו הכהן מחחאתו : ז ואם-לא תגיע ידו די שה והביא את-אשמו אשר חטא שתי תרים או-שני בני-יונה ליהוה אחד לחחאת ואחד לעלה : ח והביא אתם אל-הכהן והקריב את-אשר לחחאת ראשונה ומלק את-ראשו ממול ערפו ולא יבדיל : ט והזה מדם החחאת על-קיר המזבח והנשאר בדם ימצה אל-יסוד המזבח חחאת הוא : י ואת-השני יעשה עלה כמשפט וכפר עליו הכהן מחחאתו אשר-חטא ונסלח לו : יא ואם-לא תשיג ידו לשתי תרים או לשני בני-יונה והביא את-קרבנו אשר חטא עשירת האפה סלת לחחאת לא-ישים עליה שמן ולא-יתן עליה לבנה כי חחאת הוא : יב והביאה אל-הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קמצו את-אזכרתה והקטיר המזבחה על אשי יהוה חחאת הוא : יג וכפר עליו הכהן על-חחאתו אשר-חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהן ישפך אל-יסוד מזבח העלה : כו ואת-כל-חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחחאתו ונסלח לו : כז ואם-נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות יהוה אשר לא-תעשינה ואשם : כח או הודע אליו חחאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על-חחאתו אשר חטא : כט וסמך את-ידו על ראש החחאת ושחט את-החחאת במקום העלה : ל ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על-קרנת מזבח העלה ואתכל-דמה ישפך אל-יסוד המזבח : לא ואת-כל-חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל-זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לו : לב ואםכבש יביא קרבנו לחחאת נקבה תמימה יביאנה : לג וסמך את-ידו על ראש החחאת ושחט אתה לחחאת במקום אשר ישחט את-העלה : לד ולקח הכהן מדם החחאת באצבעו ונתן עלקרנת מזבח העלה ואת-כל-דמה ישפך אל-יסוד המזבח : לה ואת-כל-חלבה יסיר כאשר יוסר חלב-הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על-חחאתו אשר-חטא ונסלח לו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר