עמוד:125

פרק ד א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל לאמר נפש כי-תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה : ג אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חחאתו אשר חטא פר בן-בקר תמים ליהוה לחחאת : ד והביא את-הפר אל-פתח אהל מועד לפני יהוה וסמך את-ידו על-ראש הפר ושחט את-הפר לפני יהוה : ה ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אתו אל-אהל מועד : ו וטבל הכהן את-אצבעו בדם והזה מן-הדם שבע פעמים לפני יהוה את-פני פרכת הקדש : ז ונתן הכהן מן-הדם על-קרנות מזבח קטרת הממים לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל-דם הפר ישפך אל-יסוד מזבח העלה אשר-פתח אהל מועד : ח ואת-כל-חלב פר החחאת ירים ממנו את-החלב המכמה על-הקרב ואת כלהחלב אשר על-הקרב : ט ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עליהן אשר על-הכסלים ואתהיתרת על-הכבד על-הכליות יסירנה : י כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה : יא ואת-עור הפר ואת-כל-בשרו על-ראשו ועל-כרעיו וקרבו ופרשו : יב והוציא את-כל-הפר אל-מחוץ למחנה אל-מקום טהור אל-שפך הדשן ושרף אתו על-עצים באש על-שפך הדשן ישרף : יג ואם כל-עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל-מצות יהוה אשר לא-תעשינה ואשמו : יד ונודעה החחאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן-בקר לחחאת והביאו אתו לפני אהל מועד : טו וסמכו זקני העדה אתידיהם על-ראש הפר לפני יהוה ושחט את-הפר לפני יהוה : טז והביא הכהן המשיח מדם הפר אל-אהל מועד : יז וטבל הכהן אצבעו מן-הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את-פני הפרכת : יח ומן-הדם יתן על-קרנת המזבח אשר לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל-הדם ישפך אל-יסוד מזבח העלה אשר-פתח אהל מועד : יט ואת כל-חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה : כ ועשה לפר כאשר עשה לפר החחאת כן יעשה-לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם : כא והוציא את-הפר אל-מחוץ למחנה ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון חחאת הקהל הוא : כב אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל-מצות יהוה אלהיו אשר לא-תעשינה בשגגה ואשם : כג או-הודע אליו חחאתו אשר חטא בה והביא את-קרבנו שעיר עזים זכר תמים : כד וסמך ידו על-ראש השעיר ושחט אתו במקום אשר-ישחט את-העלה לפני יהוה חחאת הוא : כה ולקח הכהן מדם החחאת באצבעו ונתן על-קרנת מזבח העלה ואת-דמו על-הכלית יסירנה : טז והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה לריח ניחח כל-חלב ליהוה : יז חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל-חלב וכל-דם לא תאכלו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר