עמוד:124

פרק ג א ואם-זבח שלמים קרבנו אם מן-הבקר הוא מקריב אם-זכר אם-נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה : ב וסמך ידו על-ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את-הדם על-המזבח סביב : ג והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה את-החלב המכמה את-הקרב ואת כל-החלב אשר על-הקרב : ד ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עלהן אשר על-הכסלים ואת-היתרת על-הכבד על-הכליות יסירנה : ה והקטירו אתו בני-אהרן המזבחה על-העלה אשר על-העצים אשר על-האש אשה ריח ניחח ליהוה : ו ואם-מן-הצאן קרבנו לזבח שלמים ליהוה זכר או נקבה תמים יקריבנו : ז אם-כשב הוא-מקריב את-קרבנו והקריב אתו לפני יהוה : ח וסמך את-ידו על-ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את-דמו על-המזבח סביב : ט והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה חלבו האליה תמימה לעמת העצה יסירנה ואת-החלב המכמה את-הקרב ואת כל-החלב אשר על-הקרב : י ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עלהן אשר על-הכסלים ואת-היתרת על-הכבד על-הכלית יסירנה : יא והקטירו הכהן המזבחה לחם אשה ליהוה : יב ואם-עז קרבנו והקריבו לפני יהוה : יג וסמך את-ידו על-ראשו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את-דמו על-המזבח סביב : יד והקריב ממנו קרבנו אשה ליהוה את-החלב המכמה את-הקרב ואת כל-החלב אשר עלהקרב : טו ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עלהן אשר על-הכסלים ואת-היתרת על-הכבד ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה : ד וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן : ה ואם-מנחה על-המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה : ו פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא : ז ואם-מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה : ח והבאת את-המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אלהכהן והגישה אל-המזבח : ט והרים הכהן מן-המנחה את-אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה : י והנותרת מן-המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה : יא כלהמנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל-שאר וכל-דבש לא-תקטירו ממנו אשה ליהוה : יב קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל-המזבח לא-יעלו לריח ניחח : יג וכלקרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל-קרבנך תקריב מלח : יד ואם-תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך : טו ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא : טז והקטיר הכהן את-אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל-לבנתה אשה ליהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר