עמוד:120

וימלאו-בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת החור האחד : יא והחור השני נפך ספיר ויהלם : יב והחור השלישי לשם שבו ואחלמה : יג והחור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם : יד והאבנים על-שמת בני-ישראל הנה שתים עשרה על-שמתם פתוחי חתם איש על-שמו לשנים עשר שבט : טו ויעשו על-החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור : טז ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את-שתי החבעת על-שני קצות החשן : יז ויתנו שתי העבתת הזהב על-שתי החבעת על-קצות החשן : יח ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על-שתי המשבצת ויתנם על-כתפת האפד אל-מול פניו : יט ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על-שני קצות החשן על-שפתו אשר אל-עבר האפד ביתה : כ ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על-שתי כתפת האפד מלמחה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד : כא וירכסו את-החשן מחבעתיו אל-טבעת האפד בפתיל תכלת להית על-חשב האפד ולא-יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את-משה : כב ויעש את-מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת : כג ופי-המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע : כד ויעשו על-שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר : כה ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את-הפעמנים בתוך הרמנים על-שולי המעיל סביב בתוך הרמנים : כו פעמן ורמן פעמן ורמן על-שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את-משה : כז ויעשו אתהכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו : כח ואת המצנפת שש ואת-פארי המגבעת שש ואתמכנסי הבד שש משזר : כט ואת-האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את-משה : ל ויעשו את-ציץ נזר-הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה : לא ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על-המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את-משה : לב ותכל כל-עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את-משה כן עשו : לג ויביאו את-המשכן אל-משה את-האהל ואת-כל-כליו קרסיו קרשיו בריחיו ועמדיו ואדניו : לד ואת-מכסה עורת האילם המאדמים ואת-מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך : לה את-ארון העדת ואת-בדיו ואת הכפרת : לו את-השלחן אתכל-כליו ואת לחם הפנים : לז את-המנרה החהרה את-נרתיה נרת המערכה ואת-כל-כליה ואת שמן המאור : לח ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הממים ואת מסך פתח האהל : לט את מזבח הנחשת ואת-מכבר הנחשת אשר-לו את-בדיו ואת-כל-כליו את-הכיר ואת-כנו : מ את קלעי החצר את-עמדיה ואת-אדניה ואת-המסך לשער החצר את-מיתריו ויתדתיה ואת כל-כלי עבדת המשכן לאהל מועד : מא את-בגדי השרד לשרת בקדש אתבגדי הקדש לאהרן הכהן ואת-בגדי בניו לכהן : מב ככל אשר-צוה יהוה את-משה כן עשו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר