עמוד:119

פרק לט א ומן-התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי-שרד לשרת בקדש ויעשו את-בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את-משה : ב ויעש את-האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר : ג וירקעו את-פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב : ד כתפת עשו-לו חברת על-שני קצותיו חבר : ה וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את-משה : ו ויעשו את-אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על-שמות בני ישראל : ז וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה : ח ויעש את-החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר : ט רבוע היה כפול עשו את-החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול : י עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה : טז כל-קלעי החצר סביב שש משזר : יז והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר : יח ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר : יט ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף : כ וכל-היתדת למשכן ולחצר סביב נחשת : כא אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על-פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן-אהרן הכהן : כב ובצלאל בן-אורי בן-חור למחה יהודה עשה את כלאשר-צוה יהוה את-משה : כג ואתו אהליאב בן-אחיסמך למחה-דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש : כד כל-הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש : כה וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל הקדש : כו בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על-הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש-מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים : כז ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן : כח ואת-האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם : כט ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע-מאות שקל : ל ויעש בה את-אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואתמכבר הנחשת אשר-לו ואת כל-כלי המזבח : לא ואת-אדני החצר סביב ואת-אדני שער החצר ואת כל-יתדת המשכן ואת-כל-יתדת החצר סביב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר