עמוד:116

פרק לו א ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם-לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את-כל-מלאכת עבדת הקדש לכל אשר-צוה יהוה : ב ויקרא משה אל-בצלאל ואלאהליאב ואל כל-איש חכם-לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אלהמלאכה לעשת אתה : ג ויקחו מלפני משה את כל-התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר : ד ויבאו כלהחכמים העשים את כל-מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר-המה עשים : ה ויאמרו אל-משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר-צוה יהוה לעשת אתה : ו ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל-יעשו-עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא : ז והמלאכה היתה דים לכל-המלאכה לעשות אתה והותר : ח ויעשו כל-חכם-לב בעשי המלאכה את-המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם : ט ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל-היריעת : י ויחבר את-חמש היריעת אחת אל-אחת וחמש יריעת חבר אחת אל-אחת : יא ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית : יב חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אחת אלאחת : יג ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את-היריעת אחת אל-אחת בקרסים ויהי המשכן אחד : יד ויעש יריעת עזים לאהל על-המשכן עשתי-עשרה יריעת עשה אתם : טו ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת : טז ויחבר את-חמש היריעת לבד ואת-שש היריעת לבד : יז ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על-שפת היריעה החברת השנית : יח ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את-האהל להית אחד : יט ויעש מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה : כ ויעש את-הקרשים למשכן עצי שחים עמדים : כא עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד : כב שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל-אחת כן עשה לכל קרשי המשכן : כג ויעש את-הקרשים למשכן עשרים ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל-מלאכת מחשבת : לד ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן-אחיסמך למחה-דן : לה מלא אתם חכמת-לב לעשות כל-מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל-מלאכה וחשבי מחשבת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר