עמוד:115

פרק לה א ויקהל משה את-כל-עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר-צוה יהוה לעשת אתם : ב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כלהעשה בו מלאכה יומת : ג לא-תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת : ד ויאמר משה אלכל-עדת בני-ישראל לאמר זה הדבר אשר-צוה יהוה לאמר : ה קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת : ו ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים : ז וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שחים : ח ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הממים : ט ואבני-שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן : י וכל-חכם-לב בכם יבאו ויעשו את כל-אשר צוה יהוה : יא את-המשכן את-אהלו ואת-מכסהו את-קרסיו ואתקרשיו את-בריחו את-עמדיו ואת-אדניו : יב את-הארן ואת-בדיו את-הכפרת ואת פרכת המסך : יג את-השלחן ואת-בדיו ואת-כל-כליו ואת לחם הפנים : יד ואת-מנרת המאור ואתכליה ואת-נרתיה ואת שמן המאור : טו ואת-מזבח הקטרת ואת-בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הממים ואת-מסך הפתח לפתח המשכן : טז את מזבח העלה ואת-מכבר הנחשת אשרלו את-בדיו ואת-כל-כליו את-הכיר ואת-כנו : יז את קלעי החצר את-עמדיו ואת-אדניה ואת מסך שער החצר : יח את-יתדת המשכן ואת-יתדת החצר ואת-מיתריהם : יט את-בגדי השרד לשרת בקדש את-בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת-בגדי בניו לכהן : כ ויצאו כל-עדת בני-ישראל מלפני משה : כא ויבאו כל-איש אשר-נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את-תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל-עבדתו ולבגדי הקדש : כב ויבאו האנשים על-הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל-כלי זהב וכל-איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה : כג וכל-איש אשר-נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו : כד כל-מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שחים לכל-מלאכת העבדה הביאו : כה וכל-אשה חכמת-לב בידיה טוו ויביאו מטוה את-התכלת ואת-הארגמן את-תולעת השני ואת-השש : כו וכל-הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את-העזים : כז והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן : כח ואת-הבשם ואת-השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הממים : כט כל-איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל-המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד-משה הביאו בני-ישראל נדבה ליהוה : ל ויאמר משה אל-בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן-אורי בן-חור למחה יהודה : לא וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל-מלאכה : לב ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת : לג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר