עמוד:110

פרק לא א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב ראה קראתי בשם בצלאל בן-אורי בן-חור למחה יהודה : ג ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל-מלאכה : ד לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת : ה ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל-מלאכה : ו ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן-אחיסמך למחה-דן ובלב כל-חכם-לב נתתי חכמה ועשו את ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא-יהיה בהם נגף בפקד אתם : יג זה יתנו כלהעבר על-הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה : יד כל העבר על-הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת יהוה : טו העשיר לא-ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את-תרומת יהוה לכפר על-נפשתיכם : טז ולקחת את-כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על-עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על-נפשתיכם : יז וידבר יהוה אל-משה לאמר : יח ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין-אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים : יט ורחצו אהרן ובניו ממנו את-ידיהם ואת-רגליהם : כ בבאם אל-אהל מועד ירחצו-מים ולא ימתו או בגשתם אל-המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה : כא ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק-עולם לו ולזרעו לדרתם : כב וידבר יהוה אל-משה לאמר : כג ואתה קח-לך בשמים ראש מר-דרור חמש מאות וקנמן-בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה-בשם חמשים ומאתים : כד וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין : כה ועשית אתו שמן משחתקדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת-קדש יהיה : כו ומשחת בו את-אהל מועד ואת ארון העדת : כז ואת-השלחן ואת-כל-כליו ואת-המנרה ואת-כליה ואת מזבח הקטרת : כח ואת-מזבח העלה ואת-כל-כליו ואת-הכיר ואת-כנו : כט וקדשת אתם והיו קדש קדשים כלהנגע בהם יקדש : ל ואת-אהרן ואת-בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי : לא ואל-בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת-קדש יהיה זה לי לדרתיכם : לב על-בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם : לג איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על-זר ונכרת מעמיו : לד ויאמר יהוה אל-משה קח-לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה : לה ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש : לו ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם : לז והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה : לח איש אשר-יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר