עמוד:109

פרק ל א ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שחים תעשה אתו : ב אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו : ג וצפית אתו זהב טהור את-גגו ואת-קירתיו סביב ואתקרנתיו ועשית לו זר זהב סביב : ד ושתי טבעת זהב תעשה-לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על-שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה : ה ועשית את-הבדים עצי שחים וצפית אתם זהב : ו ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על-ארן העדת לפני הכפרת אשר עלהעדת אשר אועד לך שמה : ז והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו אתהנרת יקטירנה : ח ובהעלת אהרן את-הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם : ט לא-תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תמכו עליו : י וכפר אהרן על-קרנתיו אחת בשנה מדם חחאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש-קדשים הוא ליהוה : יא וידבר יהוה אל-משה לאמר : יב כי תשא את-ראש בני-ישראל לפקדיהם ותרומה יהיה מאת בני-ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם ליהוה : כט ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא-בם את-ידם : ל שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל-אהל מועד לשרת בקדש : לא ואת איל המלאים תקח ובשלת את-בשרו במקם קדש : לב ואכל אהרן ובניו את-בשר האיל ואת-הלחם אשר במל פתח אהל מועד : לג ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את-ידם לקדש אתם וזר לא-יאכל כיקדש הם : לד ואם-יותר מבשר המלאים ומן-הלחם עד-הבקר ושרפת את-הנותר באש לא יאכל כי-קדש הוא : לה ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר-צויתי אתכה שבעת ימים תמלא ידם : לו ופר חחאת תעשה ליום על-הכפרים וחחאת על-המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו : לז שבעת ימים תכפר על-המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כלהנגע במזבח יקדש : לח וזה אשר תעשה על-המזבח כבשים בני-שנה שנים ליום תמיד : לט את-הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים : מ ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רביעת ההין יין לכבש האחד : מא ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשה-לה לריח ניחח אשה ליהוה : מב עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל-מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם : מג ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי : מד וקדשתי את-אהל מועד ואת-המזבח ואת-אהרן ואת-בניו אקדש לכהן לי : מה ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים : מו וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני יהוה אלהיהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר