עמוד:107

וברקת החור האחד : יח והחור השני נפך ספיר ויהלם : יט והחור השלישי לשם שבו ואחלמה : כ והחור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם : כא והאבנים תהיין על-שמת בני-ישראל שתים עשרה על-שמתם פתוחי חותם איש על-שמו תהיין לשני עשר שבט : כב ועשית על-החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור : כג ועשית על-החשן שתי טבעות זהב ונתת את-שתי החבעות על-שני קצות החשן : כד ונתתה את-שתי עבתת הזהב על-שתי החבעת אל-קצות החשן : כה ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על-שתי המשבצות ונתתה על-כתפות האפד אל-מול פניו : כו ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על-שני קצות החשן על-שפתו אשר אל-עבר האפוד ביתה : כז ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על-שתי כתפות האפוד מלמחה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד : כח וירכסו את-החשן מחבעתו אל-טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות עלחשב האפוד ולא-יזח החשן מעל האפוד : כט ונשא אהרן את-שמות בני-ישראל בחשן המשפט על-לבו בבאו אל-הקדש לזכרן לפני-יהוה תמיד : ל ונתת אל-חשן המשפט אתהאורים ואת-התמים והיו על-לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את-משפט בני-ישראל על-לבו לפני יהוה תמיד : לא ועשית את-מעיל האפוד כליל תכלת : לב והיה פי-ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה-לו לא יקרע : לג ועשית על-שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני על-שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב : לד פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על-שולי המעיל סביב : לה והיה על-אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל-הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות : לו ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה : לז ושמת אתו על-פתיל תכלת והיה על-המצנפת אל-מול פני-המצנפת יהיה : לח והיה על-מצח אהרן ונשא אהרן את-עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל-מתנת קדשיהם והיה על-מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה : לט ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם : מ ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת : מא והלבשת אתם את-אהרן אחיך ואת-בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את-ידם וקדשת אתם וכהנו-לי : מב ועשה להם מכנסי-בד לכמות בשר ערוה ממתנים ועד-ירכים יהיו : מג והיו על-אהרן ועל-בניו בבאם אל-אהל מועד או בגשתם אל-המזבח לשרת בקדש ולא-ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר