עמוד:106

פרק כח א ואתה הקרב אליך את-אהרן אחיך ואת-בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו-לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן : ב ועשית בגדי-קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת : ג ואתה תדבר אל-כל-חכמי-לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את-בגדי אהרן לקדשו לכהנולי : ד ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדיקדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו-לי : ה והם יקחו את-הזהב ואת-התכלת ואת-הארגמן ואתתולעת השני ואת-השש : ו ועשו את-האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב : ז שתי כתפת חברת יהיה-לו אל-שני קצותיו וחבר : ח וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר : ט ולקחת את-שתי אבני-שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל : י ששה משמתם על האבן האחת ואת-שמות הששה הנותרים על-האבן השנית כתולדתם : יא מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח אתשתי האבנים על-שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם : יב ושמת את-שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את-שמותם לפני יהוה על-שתי כתפיו לזכרן : יג ועשית משבצת זהב : יד ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את-שרשרת העבתת על-המשבצת : טו ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו : טז רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו : יז ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה צפון בארך קלעים מאה ארך ועמודיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף : יב ורחב החצר לפאת-ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה : יג ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה : יד וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה : טו ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה : טז ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה : יז כל-עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת : יח ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת : יט לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל-יתדתיו וכל-יתדת החצר נחשת : כ ואתה תצוה את-בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד : כא באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על-העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד-בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר