עמוד:105

פרק כז א ועשית את-המזבח עצי שחים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו : ב ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת : ג ועשית מירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל-כליו תעשה נחשת : ד ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על-הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו : ה ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמחה והיתה הרשת עד חצי המזבח : ו ועשית בדים למזבח בדי עצי שחים וצפית אתם נחשת : ז והובא את-בדיו בחבעת והיו הבדים עלשתי צלעת המזבח בשאת אתו : ח נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו : ט ועשית את חצר המשכן לפאת נגב-תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת : י ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף : יא וכן לפאת עשרים הקרש שני אדנים תחת-הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת-הקרש האחד לשתי ידתיו : כ ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש : כא וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד : כב ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים : כג ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים : כד ויהיו תאמם מלמחה ויחדו יהיו תמים על-ראשו אל-החבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו : כה והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד : כו ועשית בריחם עצי שחים חמשה לקרשי צלע-המשכן האחד : כז וחמשה בריחם לקרשי צלע-המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה : כח והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן-הקצה אל-הקצה : כט ואת-הקרשים תצפה זהב ואת-טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את-הבריחם זהב : ל והקמת את-המשכן כמשפטו אשר הראית בהר : לא ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים : לב ונתתה אתה על-ארבעה עמודי שחים מצפים זהב וויהם זהב על-ארבעה אדני-כסף : לג ונתתה את-הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים : לד ונתת אתהכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים : לה ושמת את-השלחן מחוץ לפרכת ואת-המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על-צלע צפון : לו ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם : לז ועשית למסך חמשה עמודי שחים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר