עמוד:102

פרק כד א ואל-משה אמר עלה אל-יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק : ב ונגש משה לבדו אל-יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו : ג ויבא משה ויספר לעם את כל-דברי יהוה ואת כל-המשפטים ויען כל-העם קול אחד ויאמרו כלהדברים אשר-דבר יהוה נעשה : ד ויכתב משה את כל-דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל : ה וישלח את-נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים : ו ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על-המזבח : ז ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר-דבר יהוה נעשה ונשמע : ח ויקח משה את-הדם ויזרק על-העם ויאמר הנה דם-הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל-הדברים האלה : ט ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל : י ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת המפיר וכעצם השמים לטהר : יא ואלאצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את-האלהים ויאכלו וישתו : יב ויאמר יהוה אל-משה עלה אלי ההרה והיה-שם ואתנה לך את-לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם : יג ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל-הר האלהים : יד ואל-הזקנים אמר שבו-לנו בזה עד אשר-נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי-בעל דברים יגש אלהם : טו ויעל משה אל-ההר ויכס הענן את-ההר : טז וישכן כבוד-יהוה על-הר סיני ויכמהו הענן ששת אל-תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו : כב כי אם-שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את-איביך וצרתי את-צרריך : כג כי-ילך מלאכי לפניך והביאך אלהאמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו : כד לא-תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם : כה ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את-לחמך ואת-מימיך והסרתי מחלה מקרבך : כו לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את-מספר ימיך אמלא : כז את-אימתי אשלח לפניך והמתי את-כל-העם אשר תבא בהם ונתתי את-כל-איביך אליך ערף : כח ושלחתי את-הצרעה לפניך וגרשה את-החוי את-הכנעני ואת-החתי מלפניך : כט לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן-תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה : ל מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת אתהארץ : לא ושתי את-גבלך מים-סוף ועד-ים פלשתים וממדבר עד-הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך : לב לא-תכרת להם ולאלהיהם ברית : לג לא ישבו בארצך פן-יחטיאו אתך לי כי תעבד את-אלהיהם כי-יהיה לך למוקש :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר