עמוד:100

פרק כב א אם-במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים : ב אם-זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם-אין לו ונמכר בגנבתו : ג אם-המצא תמצא בידו הגנבה משור עד-חמור עדשה חיים שנים ישלם : ד כי יבער-איש שדה או-כרם ושלח את-בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם : ה כי-תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את-הבערה : ו כי-יתן איש אל-רעהו כסף או-כלים לשמר וגנב מבית האיש אם-ימצא הגנב ישלם שנים : ז אם-לא ימצא הגנב ונקרב בעל-הבית אלהאלהים אם-לא שלח ידו במלאכת רעהו : ח על-כל-דבר-פשע על-שור על-חמור על-שה על-שלמה על-כל-אבדה אשר יאמר כי-הוא זה עד האלהים יבא דבר-שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו : ט כי-יתן איש אל-רעהו חמור או-שור או-שה וכל-בהמה לשמר ומת או-נשבר או-נשבה אין ראה : י שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם-לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם : יא ואם-גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו : יב אם-טרף יחרף יבאהו עד החרפה לא ישלם : יג וכי-ישאל איש מעם רעהו ונשבר או-מת בעליו איןעמו שלם ישלם : יד אם-בעליו עמו לא ישלם אם-שכיר הוא בא בשכרו : טו וכי-יפתה איש הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים : כג ואם-אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש : כד עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל : כה כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה : כו וכי-יכה איש את-עין עבדו או-את-עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו : כז ואם-שן עבדו או-שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו : כח וכי-יגח שור את-איש או את-אשה ומת סקול ימקל השור ולא יאכל את-בשרו ובעל השור נקי : כט ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור ימקל וגם-בעליו יומת : ל אם-כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר-יושת עליו : לא או-בן יגח או-בת יגח כמשפט הזה יעשה לו : לב אם-עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור ימקל : לג וכייפתח איש בור או כי-יכרה איש בר ולא יכמנו ונפל-שמה שור או חמור : לד בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה-לו : לה וכי-יגף שור-איש את-שור רעהו ומת ומכרו את-השור החי וחצו את-כספו וגם את-המת יחצון : לו או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה-לו : לז כי יגנב-איש שור או-שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע-צאן תחת השה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר