עמוד:99

פרק כא א ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם : ב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם : ג אם-בגפו יבא בגפו יצא אם-בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו : ד אםאדניו יתן-לו אשה וילדה-לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו : ה ואם-אמר יאמר העבד אהבתי את-אדני את-אשתי ואת-בני לא אצא חפשי : ו והגישו אדניו אל-האלהים והגישו אל-הדלת או אל-המזוזה ורצע אדניו את-אזנו במרצע ועבדו לעלם : ז וכי-ימכר איש את-בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים : ח אם-רעה בעיני אדניה אשר-לו יעדה והפדה לעם נכרי לא-ימשל למכרה בבגדו-בה : ט ואם-לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה-לה : י אם-אחרת יקח-לו שארה כסותה וענתה לא יגרע : יא ואם-שלש-אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף : יב מכה איש ומת מות יומת : יג ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה : יד וכי-יזד איש על-רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות : טו ומכה אביו ואמו מות יומת : טז וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת : יז ומקלל אביו ואמו מות יומת : יח וכי-יריבן אנשים והכה-איש את-רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב : יט אם-יקום והתהלך בחוץ על-משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא : כ וכי-יכה איש את-עבדו או את-אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם : כא אך אם-יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא : כב וכי-ינצו אנשים ונגפו אשה על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך : יג לא תרצחלא תנאףלא תגנבלא-תענה ברעך עד שקר : יד לא תחמד בית רעךלא-תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך : טו וכל-העם ראים את-הקולת ואת-הלפידם ואת קול השפר ואת-ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק : טז ויאמרו אל-משה דבר-אתה עמנו ונשמעה ואל-ידבר עמנו אלהים פן-נמות : יז ויאמר משה אל-העם אל-תיראו כי לבעבור נמות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על-פניכם לבלתי תחטאו : יח ויעמד העם מרחק ומשה נגש אלהערפל אשר-שם האלהים : יט ויאמר יהוה אל-משה כה תאמר אל-בני ישראל אתם ראיתם כי מן-השמים דברתי עמכם : כ לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם : כא מזבח אדמה תעשה-לי וזבחת עליו את-עלתיך ואת-שלמיך את-צאנך ואת-בקרך בכלהמקום אשר אזכיר את-שמי אבוא אליך וברכתיך : כב ואם-מזבח אבנים תעשה-לי לאתבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה : כג ולא-תעלה במעלת על-מזבחי אשר לאתגלה ערותך עליו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר