עמוד:98

פרק כ א וידבר אלהים את כל-הדברים האלה לאמר : ב אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים : ג לא-יהיה לך אלהים אחרים על-פני : ד לא-תעשה לך פסל וכלתמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ : ה לא-תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על-בנים על-שלשים ועלרבעים לשנאי : ו ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי : ז לא תשא את-שם-יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר-ישא את-שמו לשוא : ח זכור את-יום השבת לקדשו : ט ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך : י ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לאתעשה כל-מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך : יא כי ששת-ימים עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ את-הים ואת-כל-אשר-בם וינח ביום השביעי על-כן ברך יהוה את-יום השבת ויקדשהו : יב כבד את-אביך ואת-אמך למען יארכון ימיך יהוה אל-משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם-בך יאמינו לעולם ויגד משה את-דברי העם אל-יהוה : י ויאמר יהוה אל-משה לך אל-העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם : יא והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל-העם על-הר סיני : יב והגבלת את-העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל-הנגע בהר מות יומת : יג לא-תגע בו יד כי-סקול ימקל או-ירה יירה אם-בהמה אם-איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר : יד וירד משה מן-ההר אל-העם ויקדש את-העם ויכבסו שמלתם : טו ויאמר אל-העם היו נכנים לשלשת ימים אל-תגשו אל-אשה : טז ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על-ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל-העם אשר במחנה : יז ויוצא משה את-העם לקראת האלהים מן-המחנה ויתיצבו בתחתית ההר : יח והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל-ההר מאד : יט ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול : כ וירד יהוה על-הר סיני אל-ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל-ראש ההר ויעל משה : כא ויאמר יהוה אל-משה רד העד בעם פן-יהרסו אל-יהוה לראות ונפל ממנו רב : כב וגם הכהנים הנגשים אל-יהוה יתקדשו פן-יפרץ בהם יהוה : כג ויאמר משה אל-יהוה לא-יוכל העם לעלת אל-הר סיני כי-אתה העדתה בנו לאמר הגבל את-ההר וקדשתו : כד ויאמר אליו יהוה לך-רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל-יהרסו לעלת אל-יהוה פן-יפרץ-בם : כה וירד משה אל-העם ויאמר אלהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר