עמוד:96

פרק יח א וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל-אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כיהוציא יהוה את-ישראל ממצרים : ב ויקח יתרו חתן משה את-צפרה אשת משה אחר שלוחיה : ג ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה : ד ושם האחד אליעזר כי-אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה : ה ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל-משה אל-המדבר אשר-הוא חנה שם הר האלהים : ו ויאמר אל-משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה : ז ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק-לו וישאלו איש-לרעהו לשלום ויבאו האהלה : ח ויספר משה לחתנו את כל-אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל את כל-התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה : ט ויחד יתרו על כל-החובה אשר-עשה יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים : י ויאמר יתרו ברוך יהוה פרק יז א ויסעו כל-עדת בני-ישראל ממדבר-סין למסעיהם על-פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם : ב וירב העם עם-משה ויאמרו תנו-לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מהתריבון עמדי מה-תנמון את-יהוה : ג ויצמא שם העם למים וילן העם על-משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת-בני ואת-מקני בצמא : ד ויצעק משה אל-יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני : ה ויאמר יהוה אל-משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומחך אשר הכית בו את-היאר קח בידך והלכת : ו הנני עמד לפניך שם עלהצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל : ז ויקרא שם המקום ממה ומריבה על-ריב בני ישראל ועל נמתם את-יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם-אין : ח ויבא עמלק וילחם עם-ישראל ברפידם : ט ויאמר משה אל-יהושע בחר-לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על-ראש הגבעה ומחה האלהים בידי : י ויעש יהושע כאשר אמר-לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה : יא והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק : יב וידי משה כבדים ויקחו-אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד-בא השמש : יג ויחלש יהושע את-עמלק ואת-עמו לפי-חרב : יד ויאמר יהוה אלמשה כתב זאת זכרון במפר ושים באזני יהושע כי-מחה אמחה את-זכר עמלק מתחת השמים : טו ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נמי : טז ויאמר כי-יד על-כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר