עמוד:94

פרק טז א ויסעו מאילם ויבאו כל-עדת בני-ישראל אל-מדבר-סין אשר בין-אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים : ב וילונו כל-עדת בני-ישראל על-משה ועלאהרן במדבר : ג ויאמרו אלהם בני ישראל מי-יתן מותנו ביד-יהוה בארץ מצרים בשבתנו על-סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי-הוצאתם אתנו אל-המדבר הזה להמית את-כל-הקהל הזה ברעב : ד ויאמר יהוה אל-משה הנני ממטיר לכם לחם מן-השמים ויצא העם ולקטו דבר-יום ביומו למען אנמנו הילך בתורתי אם-לא : ה והיה ביום הששי והכינו את אשריביאו והיה משנה על אשר-ילקטו יום יום : ו ויאמר משה ואהרן אל-כל-בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים : ז ובקר וראיתם את-כבוד יהוה בשמעו אתתלנתיכם על-יהוה ונחנו מה כי תלינו עלינו : ח ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את-תלנתיכם אשר-אתם מלינם עליו ונחנו מה לא- נערמו מים נצבו כמו-נד נזלים קפאו תהמת בלב-ים : ט אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי : י נשפת ברוחך כממו ים צללו כעופרת במים אדירים : יא מי-כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא : יב נטית ימינך תבלעמו ארץ : יג נחית בחסדך עם-זו גאלת נהלת בעזך אל-נוה קדשך : יד שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת : טו אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען : טז תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד-יעבר עמך יהוה עד-יעבר עם-זו קנית : יז תבאמו ותחעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך : יח יהוה ימלך לעלם ועד : יט כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את-מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים : כ ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את-התף בידה ותצאן כל-הנשים אחריה בתפים ובמחלת : כא ותען להם מרים שירו ליהוה כי-גאה גאה סוס ורכבו רמה בים : כב וימע משה את-ישראל מים-סוף ויצאו אל-מדברשור וילכו שלשת-ימים במדבר ולא-מצאו מים : כג ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על-כן קרא-שמה מרה : כד וילנו העם על-משה לאמר מה-נשתה : כה ויצעק אל-יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל-המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נמהו : כו ויאמר אם-שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל-חקיו כל-המחלה אשר-שמתי במצרים לא-אשים עליך כי אני יהוה רפאך : כז ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו-שם על-המים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר