עמוד:93

פרק טו א אז ישיר-משה ובני ישראל את-השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי-גאה גאה סוס ורכבו רמה בים : ב עזי וזמרת יה ויהי-לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו : ג יהוה איש מלחמה יהוה שמו : ד מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים-סוף : ה תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו-אבן : ו ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב : ז וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש : ח וברוח אפיך זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את-מצרים כי טוב לנו עבד את-מצרים ממתנו במדבר : יג ויאמר משה אל-העם אל-תיראו התיצבו וראו את-ישועת יהוה אשר-יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את-מצרים היום לא תספו לראתם עוד עדעולם : יד יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון : טו ויאמר יהוה אל-משה מה-תצעק אלי דבר אל-בני-ישראל וימעו : טז ואתה הרם את-מחך ונטה את-ידך על-הים ובקעהו ויבאו בניישראל בתוך הים ביבשה : יז ואני הנני מחזק את-לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל-חילו ברכבו ובפרשיו : יח וידעו מצרים כי-אני יהוה בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו : יט וימע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם וימע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם : כ ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את-הלילה ולא-קרב זה אל-זה כל-הלילה : כא ויט משה את-ידו על-הים ויולך יהוה את-הים ברוח קדים עזה כל-הלילה וישם את-הים לחרבה ויבקעו המים : כב ויבאו בני-ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם : כג וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל-תוך הים : כד ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל-מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים : כה ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים : כו ויאמר יהוה אל-משה נטה את-ידך על-הים וישבו המים על-מצרים על-רכבו ועל-פרשיו : כז ויט משה את-ידו על-הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה אתמצרים בתוך הים : כח וישבו המים ויכמו את-הרכב ואת-הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא-נשאר בהם עד-אחד : כט ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם : ל ויושע יהוה ביום ההוא את-ישראל מיד מצרים וירא ישראל את-מצרים מת על-שפת הים : לא וירא ישראל את-היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את-יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר