עמוד:89

פרק יב א ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן בארץ מצרים לאמר : ב החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה : ג דברו אל-כל-עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו פרק יא א ויאמר יהוה אל-משה עוד נגע אחד אביא על-פרעה ועל-מצרים אחרי-כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה : ב דבר-נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי-כסף וכלי זהב : ג ויתן יהוה את-חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי-פרעה ובעיני העם : ד ויאמר משה כה אמר יהוה כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים : ה ומת כל-בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על-כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה : ו והיתה צעקה גדלה בכלארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף : ז ולכל בני ישראל לא יחרץ-כלב לשנו למאיש ועד-בהמה למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל : ח וירדו כלעבדיך אלה אלי והשתחוו-לי לאמר צא אתה וכל-העם אשר-ברגליך ואחרי-כן אצא ויצא מעם-פרעה בחרי-אף : ט ויאמר יהוה אל-משה לא-ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים : י ומשה ואהרן עשו את-כל-המפתים האלה לפני פרעה ויחזק יהוה את-לב פרעה ולא-שלח את-בני-ישראל מארצו : ויהפך יהוה רוח-ים חזק מאד וישא את-הארבה ויתקעהו ימה מוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים : כ ויחזק יהוה את-לב פרעה ולא שלח את-בני ישראל : כא ויאמר יהוה אלמשה נטה ידך על-השמים ויהי חשך על-ארץ מצרים וימש חשך : כב ויט משה את-ידו עלהשמים ויהי חשך-אפלה בכל-ארץ מצרים שלשת ימים : כג לא-ראו איש את-אחיו ולאקמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל-בני ישראל היה אור במושבתם : כד ויקרא פרעה אלמשה ויאמר לכו עבדו את-יהוה רק צאנכם ובקרכם יצג גם-טפכם ילך עמכם : כה ויאמר משה גם-אתה תתן בידנו זבחים ועלת ועשינו ליהוה אלהינו : כו וגם-מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את-יהוה אלהינו ואנחנו לא-נדע מה-נעבד את-יהוה עדבאנו שמה : כז ויחזק יהוה את-לב פרעה ולא אבה לשלחם : כח ויאמר-לו פרעה לך מעלי השמר לך אל-תסף ראות פני כי ביום ראתך פני תמות : כט ויאמר משה כן דברת לא-אסף עוד ראות פניך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר