עמוד:86

פרק ט א ויאמר יהוה אל-משה בא אל-פרעה ודברת אליו כה-אמר יהוה אלהי העברים שלח אתעמי ויעבדני : ב כי אם-מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם : ג הנה יד-יהוה הויה במקנך לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר תשארנה : ו ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי-אין כיהוה אלהינו : ז וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה : ח ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל-יהוה על-דבר הצפרדעים אשר-שם לפרעה : ט ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן-הבתים מןהחצרת ומן-השדת : י ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ : יא וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את-לבו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה : יב ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-אהרן נטה את-מחך והך את-עפר הארץ והיה לכנם בכל-ארץ מצרים : יג ויעשו-כן ויט אהרן את-ידו במחהו ויך את-עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל-עפר הארץ היה כנים בכל-ארץ מצרים : יד ויעשו-כן החרטמים בלטיהם להוציא את-הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה : טו ויאמרו החרטמם אל-פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לב-פרעה ולא-שמע אלהם כאשר דבר יהוה : טז ויאמר יהוה אל-משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח עמי ויעבדני : יז כי אם-אינך משלח את-עמי הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את-הערב ומלאו בתי מצרים אתהערב וגם האדמה אשר-הם עליה : יח והפליתי ביום ההוא את-ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות-שם ערב למען תדע כי אני יהוה בקרב הארץ : יט ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האת הזה : כ ויעש יהוה כן ויבא ערב כבד ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל-ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב : כא ויקרא פרעה אל-משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ : כב ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו הן נזבח את-תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו : כג דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו ליהוה אלהינו כאשר יאמר אלינו : כד ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר רק הרחק לא-תרחיקו ללכת העתירו בעדי : כה ויאמר משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל-יהוה וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר רק אל-יסף פרעה התל לבלתי שלח את-העם לזבח ליהוה : כו ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל-יהוה : כז ויעש יהוה כדבר משה ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד : כח ויכבד פרעה את-לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את-העם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר