עמוד:85

פרק ח א ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-אהרן נטה את-ידך במחך על-הנהרת על-היארים ועלהאגמים והעל את-הצפרדעים על-ארץ מצרים : ב ויט אהרן את-ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את-ארץ מצרים : ג ויעשו-כן החרטמים בלטיהם ויעלו את-הצפרדעים עלארץ מצרים : ד ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל-יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את-העם ויזבחו ליהוה : ה ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לאמר : ט כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל-אהרן קח את-מחך והשלך לפני-פרעה יהי לתנין : י ויבא משה ואהרן אל-פרעה ויעשו-כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את-מחהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין : יא ויקרא גם-פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם-הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן : יב וישליכו איש מחהו ויהיו לתנינם ויבלע מחה-אהרן את-מחתם : יג ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה : יד ויאמר יהוה אל-משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם : טו לך אל-פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על-שפת היאר והמחה אשר-נהפך לנחש תקח בידך : טז ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את-עמי ויעבדני במדבר והנה לא-שמעת עד-כה : יז כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במחה אשר-בידי על-המים אשר ביאר ונהפכו לדם : יח והדגה אשר-ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן-היאר : יט ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-אהרן קח מחך ונטה-ידך על-מימי מצרים על-נהרתם על-יאריהם ועל-אגמיהם ועל כל-מקוה מימיהם ויהיו-דם והיה דם בכל-ארץ מצרים ובעצים ובאבנים : כ ויעשו-כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במחה ויך אתהמים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל-המים אשר-ביאר לדם : כא והדגה אשר-ביאר מתה ויבאש היאר ולא-יכלו מצרים לשתות מים מן-היאר ויהי הדם בכל-ארץ מצרים : כב ויעשו-כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב-פרעה ולא-שמע אלהם כאשר דבר יהוה : כג ויפן פרעה ויבא אל-ביתו ולא-שת לבו גם-לזאת : כד ויחפרו כל-מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר : כה וימלא שבעת ימים אחרי הכות-יהוה את-היאר : כו ויאמר יהוה אל-משה בא אל-פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את-עמי ויעבדני : כז ואם-מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את-כל-גבולך בצפרדעים : כח ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל-מחתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך : כט ובכה ובעמך ובכל-עבדיך יעלו הצפרדעים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר