עמוד:84

פרק ז א ויאמר יהוה אל-משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך : ב אתה תדבר את כל-אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל-פרעה ושלח את-בני-ישראל מארצו : ג ואני אקשה את-לב פרעה והרביתי את-אתתי ואת-מופתי בארץ מצרים : ד ולא-ישמע אלכם פרעה ונתתי את-ידי במצרים והוצאתי את-צבאתי את-עמי בני-ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים : ה וידעו מצרים כי-אני יהוה בנטתי את-ידי על-מצרים והוצאתי את-בניישראל מתוכם : ו ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו : ז ומשה בן-שמנים שנה ואהרן בן-שלש ושמנים שנה בדברם אל-פרעה : ח ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן משה כן אל-בני ישראל ולא שמעו אל-משה מקצר רוח ומעבדה קשה : י וידבר יהוה אלמשה לאמר : יא בא דבר אל-פרעה מלך מצרים וישלח את-בני-ישראל מארצו : יב וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני-ישראל לא-שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים : יג וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן ויצום אל-בני ישראל ואל-פרעה מלך מצרים להוציא את-בני-ישראל מארץ מצרים : יד אלה ראשי בית-אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת ראובן : טו ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן-הכנענית אלה משפחת שמעון : טז ואלה שמות בני-לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה : יז בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם : יח ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה : יט ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם : כ ויקח עמרם את-יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את-אהרן ואת-משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה : כא ובני יצהר קרח ונפג וזכרי : כב ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי : כג ויקח אהרן את-אלישבע בת-עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את-נדב ואת-אביהוא את-אלעזר ואת-איתמר : כד ובני קרח אמיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי : כה ואלעזר בן-אהרן לקח-לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את-פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם : כו הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את-בני ישראל מארץ מצרים על-צבאתם : כז הם המדברים אל-פרעה מלך-מצרים להוציא את-בני-ישראל ממצרים הוא משה ואהרן : כח ויהי ביום דבר יהוה אל-משה בארץ מצרים : כט וידבר יהוה אל-משה לאמר אני יהוה דבר אל-פרעה מלך מצרים את כל-אשר אני דבר אליך : ל ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר