עמוד:80

פרק ג א ומשה היה רעה את-צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את-הצאן אחר המדבר ויבא אל-הר האלהים חרבה : ב וירא מלאך יהוה אליו בלבת-אש מתוך המנה וירא והנה המנה בער באש והמנה איננו אכל : ג ויאמר משה אסרה-נא ואראה את-המראה הגדל הזה מדוע לא-יבער המנה : ד וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך המנה ויאמר משה משה ויאמר הנני : ה ויאמר אל-תקרב הלם של-נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת-קדש הוא : ו ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל-האלהים : ז ויאמר יהוה ראה ראיתי את-עני עמי אשר במצרים ואת-צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את-מכאביו : ח וארד להצילו מיד המוף ותשלח את-אמתה ותקחה : ו ותפתח ותראהו את-הילד והנה-נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה : ז ותאמר אחתו אל-בת-פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את-הילד : ח ותאמר-לה בת-פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את-אם הילד : ט ותאמר לה בת-פרעה היליכי את-הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את-שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו : י ויגדל הילד ותבאהו לבת-פרעה ויהי-לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן-המים משיתהו : יא ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל-אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש-עברי מאחיו : יב ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את-המצרי ויטמנהו בחול : יג ויצא ביום השני והנה שני-אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך : יד ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את-המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר : טו וישמע פרעה את-הדבר הזה ויבקש להרג את-משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ-מדין וישב על-הבאר : טז ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את-הרהטים להשקות צאן אביהן : יז ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את-צאנם : יח ותבאנה אל-רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום : יט ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם-דלה דלה לנו וישק את-הצאן : כ ויאמר אל-בנתיו ואיו למה זה עזבתן את-האיש קראן לו ויאכל לחם : כא ויואל משה לשבת את-האיש ויתן את-צפרה בתו למשה : כב ותלד בן ויקרא את-שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה : כג ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני-ישראל מן-העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל-האלהים מן-העבדה : כד וישמע אלהים את-נאקתם ויזכר אלהים את-בריתו את-אברהם את-יצחק ואת-יעקב : כה וירא אלהים את-בני ישראל וידע אלהים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר