עמוד:76

פרק מט א ויקרא יעקב אל-בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר-יקרא אתכם באחרית הימים : ב הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל-ישראל אביכם : ג ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז : ד פחז כמים אל-תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה : ה שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם : ו בסדם אל-תבא נפשי בקהלם אל-תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו-שור : ז ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל : ח יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך : ט גור אריה יהודה מחרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו : י לא-יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי-יבא שילה ולו יקהת עמים : יא אסרי לגפן עירו ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם-ענבים סותו : יב חכלילי עינים מיין ולבן-שנים מחלב : יג זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על-צידן : יד יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים : טו וירא מנחה כי טוב ואת-הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס-עבד : טז דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל : יז יהי-דן נחש עלי-דרך שפיפן עלי-ארח הנשך עקבי-סוס ויפל רכבו אחור : יח לישועתך קויתי יהוה : יט גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב : כ מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני-מלך : כא נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי-שפר : כב בן פרת יוסף בן פרת עלי-עין בנות צעדה עלי-שור : כג וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים : כד ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל : כה מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם : כו ברכת אביך גברו על-ברכת הורי עד-תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו : כז בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל : כח כל-אלה שבטי ישראל יברך את-הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ : יז וירא יוסף כי-ישית אביו יד-ימינו על-ראש אפרים וירע בעיניו ויתמך יד-אביו להסיר אתה מעל ראש-אפרים על-ראש מנשה : יח ויאמר יוסף אל-אביו לא-כן אבי כי-זה הבכר שים ימינך על-ראשו : יט וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם-הוא יהיה-לעם וגם-הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא-הגוים : כ ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את-אפרים לפני מנשה : כא ויאמר ישראל אל-יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל-ארץ אבתיכם : כב ואני נתתי לך שכם אחד על-אחיך אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר