עמוד:72

פרק מה א ולא-יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל-איש מעלי ולא-עמד איש אתו בהתודע יוסף אל-אחיו : ב ויתן את-קלו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה : ג ויאמר יוסף אל-אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא-יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו : ד ויאמר יוסף אל-אחיו גשו-נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר-מכרתם אתי מצרימה : ה ועתה אל-תעצבו ואל-יחר בעיניכם כי-מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם : ו כי-זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין-חריש וקציר : ז וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה : ח ועתה לא-אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל-ביתו ומשל בכלארץ מצרים : ט מהרו ועלו אל-אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל-מצרים רדה אלי אל-תעמד : י וישבת בארץ-גשן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל-אשר-לך : יא וכלכלתי אתך שם כי-עוד חמש שנים רעב פן-תורש אתה וביתך וכל-אשר-לך : יב והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי-פי המדבר אליכם : יג והגדתם לאבי את-כל-כבודי במצרים ואת כל-אשר ראיתם ומהרתם והורדתם את-אבי הנה : יד ויפל על-צוארי בנימן-אחיו ויבך ובנימן בכה על-צואריו : טו וינשק לכל-אחיו ויבך עלהם ואחרי כן דברו אחיו אתו : טז והקל נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו : יז ויאמר פרעה אל-יוסף אמר אל-אחיך זאת עשו טענו את-בעירכם ולכו-באו ארצה כנען : יח וקחו את-אביכם ואת-בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את-טוב ארץ מצרים ואכלו את-חלב הארץ : יט ואתה צויתה זאת עשו קחו-לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את-אביכם ובאתם : כ ועינכם אל-תחס על-כליכם כי-טוב כל-ארץ מצרים לכם הוא : כא ויעשו-כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על-פי פרעה ויתן להם צדה לדרך : כב לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת : כג ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מחוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך : כד וישלח את-אחיו וילכו ויאמר אלהם אלתרגזו בדרך : כה ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל-יעקב אביהם : כו ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי-הוא משל בכל-ארץ מצרים ויפג לבו כי לא-האמין להם : כז וידברו אליו את כל-דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את-העגלות אשר-שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם : כח ויאמר ישראל רב עוד-יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר