עמוד:71

העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על-ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה : ה הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם : ו וישגם וידבר אלהם את-הדברים האלה : ז ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה : ח הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב : ט אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם-אנחנו נהיה לאדני לעבדים : י ויאמר גם-עתה כדבריכם כן-הוא אשר ימצא אתו יהיה-לי עבד ואתם תהיו נקים : יא וימהרו ויורדו איש את-אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו : יב ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן : יג ויקרעו שמלתם ויעמס איש על-חמרו וישבו העירה : יד ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה : טו ויאמר להם יוסף מה-המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי-נחש ינחש איש אשר כמני : טז ויאמר יהודה מה-נאמר לאדני מה-נדבר ומהנצטדק האלהים מצא את-עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם-אנחנו גם אשר-נמצא הגביע בידו : יז ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה-לי עבד ואתם עלו לשלום אל-אביכם : יח ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר-נא עבדך דבר באזני אדני ואל-יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה : יט אדני שאל את-עבדיו לאמר הישלכם אב או-אח : כ ונאמר אל-אדני יש-לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו : כא ותאמר אל-עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו : כב ונאמר אל-אדני לא-יוכל הנער לעזב את-אביו ועזב את-אביו ומת : כג ותאמר אל-עבדיך אם-לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני : כד ויהי כי עלינו אל-עבדך אבי ונגד-לו את דברי אדני : כה ויאמר אבינו שבו שברו-לנו מעט-אכל : כו ונאמר לא נוכל לרדת אם-יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי-לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו : כז ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה-לי אשתי : כח ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד-הנה : כט ולקחתם גם-את-זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם אתשיבתי ברעה שאלה : ל ועתה כבאי אל-עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו : לא והיה כראותו כי-אין הנער ומת והורידו עבדיך את-שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה : לב כי עבדך ערב את-הנער מעם אבי לאמר אם-לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל-הימים : לג ועתה ישב-נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם-אחיו : לד כי-איך אעלה אל-אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את-אבי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר