עמוד:68

פרק מב א וירא יעקב כי יש-שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו : ב ויאמר הנה שמעתי כי יש-שבר במצרים רדו-שמה ושברו-לנו משם ונחיה ולא נמות : ג וירדו אחי-יוסף עשרה לשבר בר ממצרים : ד ואת-בנימין אחי יוסף לא-שלח יעקב את-אחיו כי אמר פן-יקראנו אסון : ה ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי-היה הרעב בארץ כנען : ו ויוסף הוא השליט על-הארץ הוא המשביר לכל-עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו-לו אפים ארצה : ז וירא יוסף את-אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר-אכל : ח ויכר יוסף את-אחיו והם לא הכרהו : ט ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את-ערות הארץ באתם : י ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר-אכל : יא כלנו בני איש-אחד נחנו כנים אנחנו לאהיו עבדיך מרגלים : יב ויאמר אלהם לא כי-ערות הארץ באתם לראות : יג ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש-אחד בארץ כנען והנה הקטן את-אבינו היום והאחד איננו : יד ויאמר אלהם יוסף הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם : טו בזאת תבחנו חי פרעה אם-תצאו מזה כי אם-בבוא אחיכם הקטן הנה : טז שלחו מכם אחד ויקח אתאחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואם-לא חי פרעה כי מרגלים אתם : יז ויאסף אתם אל-משמר שלשת ימים : יח ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את-האלהים אני ירא : יט אם-כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם : כ ואת-אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו-כן : כא ויאמרו איש אל-אחיו אבל אשמים אנחנו על-אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על-כן באה אלינו הצרה הזאת : כב ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמר אל-תחטאו בילד ולא שמעתם וגם-דמו הנה נדרש : כג והם לא ידעו כי שמע יוסף כי המליץ בינתם : כד וימב מעליהם ויבך וישב אלהם וידבר אלהם ויקח אבי : נב ואת שם השני קרא אפרים כי-הפרני אלהים בארץ עניי : נג ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים : נד ותחלינה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל-הארצות ובכל-ארץ מצרים היה לחם : נה ותרעב כל-ארץ מצרים ויצעק העם אל-פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל-מצרים לכו אל-יוסף אשר-יאמר לכם תעשו : נו והרעב היה על כל-פני הארץ ויפתח יוסף את-כל-אשר בהם וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים : נז וכל-הארץ באו מצרימה לשבר אל-יוסף כי-חזק הרעב בכל-הארץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר