עמוד:66

פרק מא א ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על-היאר : ב והנה מן-היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו : ג והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן-היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על-שפת היאר : ד ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה : ה ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות : ו והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים צמחות אחריהן : ז ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום : ח ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא אתכל-חרטמי מצרים ואת-כל-חכמיה ויספר פרעה להם את-חלמו ואין-פותר אותם לפרעה : ט וידבר שר המשקים את-פרעה לאמר את-חטאי אני מזכיר היום : י פרעה קצף על-עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר החבחים אתי ואת שר האפים : יא ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו : יב ושם אתנו נער עברי עבד לשר החבחים ונספר-לו ויפתר-לנו את-חלמתינו איש כחלמו פתר : יג ויהי כאשר פתר-לנו כן היה אתי השיב עלכני ואתו תלה : יד וישלח פרעה ויקרא את-יוסף ויריצהו מן-הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל-פרעה : טו ויאמר פרעה אל-יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו : טז ויען יוסף את-פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה אתשלום פרעה : יז וידבר פרעה אל-יוסף בחלמי הנני עמד על-שפת היאר : יח והנה מן-היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו : יט והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא-ראיתי כהנה בכל-ארץ מצרים לרע : כ ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת : כא ותבאנה אל- מאומה כי-שמו אתי בבור : טז וירא שר-האפים כי טוב פתר ויאמר אל-יוסף אף-אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על-ראשי : יז ובמל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן-המל מעל ראשי : יח ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת המלים שלשת ימים הם : יט בעוד שלשת ימים ישא פרעה את-ראשך מעליך ותלה אותך על-עץ ואכל העוף את-בשרך מעליך : כ ויהי ביום השלישי יום הלדת את-פרעה ויעש משתה לכל-עבדיו וישא את-ראש שר המשקים ואת-ראש שר האפים בתוך עבדיו : כא וישב את-שר המשקים על-משקהו ויתן הכוס על-כף פרעה : כב ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף : כג ולא-זכר שר-המשקים את-יוסף וישכחהו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר