עמוד:65

פרק מ א ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך-מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים : ב ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים : ג ויתן אתם במשמר בית שר החבחים אל-בית המהר מקום אשר יוסף אסור שם : ד ויפקד שר החבחים את-יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר : ה ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית המהר : ו ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים : ז וישאל את-סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום : ח ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו-נא לי : ט ויספר שר-המשקים את-חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה-גפן לפני : י ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים : יא וכוס פרעה בידי ואקח את-הענבים ואשחט אתם אל-כוס פרעה ואתן את-הכוס על-כף פרעה : יב ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם : יג בעוד שלשת ימים ישא פרעה את-ראשך והשיבך על-כנך ונתת כוס-פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו : יד כי אם-זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית-נא עמדי חסד והזכרתני אל-פרעה והוצאתני מן-הבית הזה : טו כי-גנב גנבתי מארץ העברים וגם-פה לא-עשיתי לאלהים : י ויהי כדברה אל-יוסף יום יום ולא-שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה : יא ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית : יב ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה : יג ויהי כראותה כי-עזב בגדו בידה וינס החוצה : יד ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול : טו ויהי כשמעו כי-הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה : טז ותנח בגדו אצלה עד-בוא אדניו אל-ביתו : יז ותדבר אליו כדברים האלה לאמר בא אלי העבד העברי אשר-הבאת לנו לצחק בי : יח ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה : יט ויהי כשמע אדניו את-דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו : כ ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל-בית המהר מקום אשר-אסירי המלך אסורים ויהי-שם בבית המהר : כא ויהי יהוה אתיוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית-המהר : כב ויתן שר בית-המהר ביד-יוסף את כל-האסירם אשר בבית המהר ואת כל-אשר עשים שם הוא היה עשה : כג אין שר ביתהמהר ראה את-כל-מאומה בידו באשר יהוה אתו ואשר-הוא עשה יהוה מצליח :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר