עמוד:63

פרק לח א ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד-איש עדלמי ושמו חירה : ב וירא-שם יהודה בת-איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה : ג ותהר ותלד בן ויקרא את-שמו ער : ד ותהר עוד ותלד בן ותקרא את-שמו אונן : ה ותסף עוד ותלד בן ותקרא את-שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו : ו ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר : ז ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה : ח ויאמר יהודה לאונן בא אל-אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך : ט וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם-בא אל-אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן-זרע לאחיו : י וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם-אתו : יא ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית-אביך עד-יגדל שלה בני כי אמר פן-ימות גם-הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה : יב וירבו הימים ותמת בת-שוע אשת-יהודה וינחם יהודה ויעל על-גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה : יג ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו : ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה-יהיו חלמתיו : כא וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש : כב ויאמר אלהם ראובן אל-תשפכו-דם השליכו אתו אל-הבור הזה אשר במדבר ויד אל-תשלחו-בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל-אביו : כג ויהי כאשר-בא יוסף אל-אחיו ויפשיטו את-יוסף את-כתנתו את-כתנת הפמים אשר עליו : כד ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים : כה וישבו לאכל-לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה : כו ויאמר יהודה אל-אחיו מה-בצע כי נהרג את-אחינו וכמינו אתדמו : כז לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל-תהי-בו כי-אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו : כח ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את-יוסף מן-הבור וימכרו את-יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את-יוסף מצרימה : כט וישב ראובן אל-הבור והנה איןיוסף בבור ויקרע את-בגדיו : ל וישב אל-אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני-בא : לא ויקחו את-כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את-הכתנת בדם : לב וישלחו את-כתנת הפמים ויביאו אל-אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר-נא הכתנת בנך הוא אם-לא : לג ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף : לד ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על-בנו ימים רבים : לה ויקמו כל-בניו וכל-בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי-ארד אל-בני אבל שאלה ויבך אתו אביו : לו והמדנים מכרו אתו אל-מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר החבחים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר