עמוד:61

פרק לו א ואלה תלדות עשו הוא אדום : ב עשו לקח את-נשיו מבנות כנען את-עדה בת-אילון החתי ואת-אהליבמה בת-ענה בת-צבעון החוי : ג ואת-בשמת בת-ישמעאל אחות נביות : ד ותלד עדה לעשו את-אליפז ובשמת ילדה את-רעואל : ה ואהליבמה ילדה את-יעוש ואת-יעלם ואת-קרח אלה בני עשו אשר ילדו-לו בארץ כנען : ו ויקח עשו את-נשיו ואת-בניו ואתבנתיו ואת-כל-נפשות ביתו ואת-מקנהו ואת-כל-בהמתו ואת כל-קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל-ארץ מפני יעקב אחיו : ז כי-היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם : ח וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום : ט ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר : י אלה שמות בני-עשו אליפז בן-עדה אשת עשו רעואל בן-בשמת אשת עשו : יא ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז : יב ותמנע היתה פילגש לאליפז בן-עשו ותלד לאליפז את-עמלק אלה בני עדה אשת עשו : יג ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו : יד ואלה היו בני אהליבמה בת-ענה בת-צבעון אשת עשו ותלד לעשו את-יעוש ואת-יעלם ואת-קרח : טו אלה אלופי בני-עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז : טז אלוף-קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה : יז ואלה בני רעואל בן-עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו : יח ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת-ענה אשת עשו : יט אלה בני-עשו ואלה אלופיהם הוא אדום : כ אלה בני-שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה : כא ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום : כב ויהיו בני-לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע : כג ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם : כד ואלה בני-צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את-הימם במדבר ברעתו את-החמרים לצבעון אביו : כה ואלה בני-ענה דשן ואהליבמה בת-ענה : כו ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן : כז אלה בני-אצר בלהן וזעון ועקן : כח אלה בני-דישן עוץ וארן : כט אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה : ל אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר : לא ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך-מלך לבני ישראל : לב ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה : כט ויגוע יצחק וימת ויאסף אל-עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר