עמוד:60

פרק לה א ויאמר אלהים אל-יעקב קום עלה בית-אל ושב-שם ועשה-שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך : ב ויאמר יעקב אל-ביתו ואל כל-אשר עמו הסרו את-אלהי הנכר אשר בתככם והחהרו והחליפו שמלתיכם : ג ונקומה ונעלה בית-אל ואעשה-שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי : ד ויתנו אל-יעקב את כל-אלהי הנכר אשר בידם ואת-הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם-שכם : ה וימעו ויהי חתת אלהים על-הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב : ו ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית-אל הוא וכל-העם אשר-עמו : ז ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית-אל כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו : ח ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית-אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות : ט וירא אלהים אל-יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו : י ויאמר-לו אלהים שמך יעקב לא-יקרא שמך עוד יעקב כי אם-ישראל יהיה שמך ויקרא את-שמו ישראל : יא ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו : יב ואת-הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את-הארץ : יג ויעל מעליו אלהים במקום אשר-דבר אתו : יד ויצב יעקב מצבה במקום אשר-דבר אתו מצבת אבן וימך עליה נסך ויצק עליה שמן : טו ויקרא יעקב את-שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית-אל : טז ויסעו מבית אל ויהי-עוד כברת-הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה : יז ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל-תיראי כי-גם-זה לך בן : יח ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן-אוני ואביו קרא-לו בנימין : יט ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם : כ ויצב יעקב מצבה על-קברתה הוא מצבת קברת-רחל עד-היום : כא וימע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל-עדר : כב ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את-בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני-יעקב שנים עשר : כג בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון : כד בני רחל יוסף ובנימן : כה ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי : כו ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד-לו בפדן ארם : כז ויבא יעקב אל-יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר-גר-שם אברהם ויצחק : כח הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי : לא ויאמרו הכזונה יעשה את-אחותנו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר