עמוד:58

פרק לג א וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את-הילדים על-לאה ועל-רחל ועל שתי השפחות : ב וישם את-השפחות ואת-ילדיהן ראשנה ואת-לאה וילדיה אחרנים ואת-רחל ואת-יוסף אחרנים : ג והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עדגשתו עד-אחיו : ד וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על-צוארו וישקהו ויבכו : ה וישא אתעיניו וירא את-הנשים ואת-הילדים ויאמר מי-אלה לך ויאמר הילדים אשר-חנן אלהים אתעבדך : ו ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין : ז ותגש גם-לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו : ח ויאמר מי לך כל-המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא-חן בעיני אדני : ט ויאמר עשו יש-לי רב אחי יהי לך אשר-לך : י ויאמר יעקב אל-נא אם-נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על-כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני : יא קח-נא את-ברכתי אשר הבאת לך כי-חנני אלהים וכי יש-לי-כל ויפצר-בו ויקח : יב ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך : יג ויאמר אליו אדני ידע כי-הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל-הצאן : יד יעבר-נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאחי לרגל המלאכה אשר-לפני ולרגל הילדים עד אשר-אבא אל-אדני שעירה : טו ויאמר עשו אציגה-נא עמך מן-העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא-חן בעיני אדני : טז וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה : יז ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על-כן קרא שם-המקום סכות : יח ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את-פני העיר : יט ויקן את-חלקת השדה אשר נטה-שם אהלו מיד בני-חמור אבי שכם במאה קשיטה : כ ויצב-שם מזבח ויקרא-לו אל אלהי ישראל : ויאמר לא אשלחך כי אם-ברכתני : כח ויאמר אליו מה-שמך ויאמר יעקב : כט ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם-ישראל כי-שרית עם-אלהים ועם-אנשים ותוכל : ל וישאל יעקב ויאמר הגידה-נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם : לא ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי-ראיתי אלהים פנים אל-פנים ותנצל נפשי : לב ויזרח-לו השמש כאשר עבר את-פנואל והוא צלע על-ירכו : לג על-כן לא-יאכלו בני-ישראל את-גיד הנשה אשר על-כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף-ירך יעקב בגיד הנשה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר