עמוד:57

פרק לב א וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקמו : ב ויעקב הלך לדרכו ויפגעו-בו מלאכי אלהים : ג ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם-המקום ההוא מחנים : ד וישלח יעקב מלאכים לפניו אל-עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום : ה ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם-לבן גרתי ואחר עד-עתה : ו ויהי-לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא-חן בעיניך : ז וישבו המלאכים אל-יעקב לאמר באנו אל-אחיך אל-עשו וגם הלך לקראתך וארבע-מאות איש עמו : ח ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את-העם אשר-אתו ואת-הצאן ואת-הבקר והגמלים לשני מחנות : ט ויאמר אם-יבוא עשו אל-המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה : י ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך : יא קטנתי מכל החסדים ומכל-האמת אשר עשית אתעבדך כי במקלי עברתי את-הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות : יב הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי-ירא אנכי אתו פן-יבוא והכני אם על-בנים : יג ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את-זרעך כחול הים אשר לא-ימפר מרב : יד וילן שם בלילה ההוא ויקח מן-הבא בידו מנחה לעשו אחיו : טו עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים : טז גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה : יז ויתן ביד-עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל-עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר : יח ויצו את-הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי-אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך : יט ואמרת לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם-הוא אחרינו : כ ויצו גם את-השני גם את-השלישי גם את-כל-ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל-עשו במצאכם אתו : כא ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי-אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי-כן אראה פניו אולי ישא פני : כב ותעבר המנחה על-פניו והוא לן בלילה-ההוא במחנה : כג ויקם בלילה הוא ויקח את-שתי נשיו ואת-שתי שפחתיו ואת-אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק : כד ויקחם ויעברם את-הנחל ויעבר את-אשר-לו : כה ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר : כו וירא כי לא יכל לו ויגע בכף-ירכו ותקע כף-ירך יעקב בהאבקו עמו : כז ויאמר שלחני כי עלה השחר ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק : נד ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל-לחם ויאכלו לחם וילינו בהר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר