עמוד:56

עם-יעקב מחוב עד-רע : כה וישג לבן את-יעקב ויעקב תקע את-אהלו בהר ולבן תקע אתאחיו בהר הגלעד : כו ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את-לבבי ותנהג את-בנתי כשביות חרב : כז למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא-הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור : כח ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי עתה הסכלת עשו : כט יש-לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם-יעקב מחוב עד-רע : ל ועתה הלך הלכת כי-נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את-אלהי : לא ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן-תגזל את-בנותיך מעמי : לב עם אשר תמצא את-אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר-לך מה עמדי וקח-לך ולא-ידע יעקב כי רחל גנבתם : לג ויבא לבן באהל-יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל : לד ורחל לקחה את-התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את-כל-האהל ולא מצא : לה ותאמר אל-אביה אל-יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי-דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את-התרפים : לו ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מהפשעי מה חחאתי כי דלקת אחרי : לז כי-מששת את-כל-כלי מה-מצאת מכל כלי-ביתך שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו : לח זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי : לט טרפה לא-הבאתי אליך אנכי אחחנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה : מ הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני : מא זה-לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע-עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף אתמשכרתי עשרת מנים : מב לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם שלחתני את-עניי ואת-יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש : מג ויען לבן ויאמר אל-יעקב הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר-אתה ראה לי הוא ולבנתי מה-אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו : מד ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך : מה ויקח יעקב אבן וירימה מצבה : מו ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשוגל ויאכלו שם על-הגל : מז ויקרא-לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד : מח ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על-כן קרא-שמו גלעד : מט והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נמתר איש מרעהו : נ אם-תענה את-בנתי ואם-תקח נשים על-בנתי אין איש עמנו ראה אלהים עד ביני ובינך : נא ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך : נב עד הגל הזה ועדה המצבה אם-אני לא-אעבר אליך את-הגל הזה ואםאתה לא-תעבר אלי את-הגל הזה ואת-המצבה הזאת לרעה : נג אלהי אברהם ואלהי נחור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר