עמוד:54

אלהים וגם שמע בקלי ויתן-לי בן על-כן קראה שמו דן : ז ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב : ח ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם-אחתי גם-יכלתי ותקרא שמו נפתלי : ט ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את-זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה : י ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן : יא ותאמר לאה בא גד ותקרא את-שמו גד : יב ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב : יג ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את-שמו אשר : יד וילך ראובן בימי קציר-חחים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל-לאה אמו ותאמר רחל אל-לאה תני-נא לי מדודאי בנך : טו ותאמר לה המעט קחתך את-אישי ולקחת גם את-דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך : טז ויבא יעקב מן-השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא : יז וישמע אלהים אל-לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי : יח ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר-נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר : יט ותהר עוד לאה ותלד בן-ששי ליעקב : כ ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי-ילדתי לו ששה בנים ותקרא את-שמו זבלון : כא ואחר ילדה בת ותקרא את-שמה דינה : כב ויזכר אלהים את-רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את-רחמה : כג ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את-חרפתי : כד ותקרא את-שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר : כה ויהי כאשר ילדה רחל את-יוסף ויאמר יעקב אל-לבן שלחני ואלכה אל-מקומי ולארצי : כו תנה את-נשי ואת-ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את-עבדתי אשר עבדתיך : כז ויאמר אליו לבן אם-נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יהוה בגללך : כח ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה : כט ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשרהיה מקנך אתי : ל כי מעט אשר-היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשה גם-אנכי לביתי : לא ויאמר מה אתן-לך ויאמר יעקב לא-תתן-לי מאומה אםתעשה-לי הדבר הזה אשובה ארעה צאנך אשמר : לב אעבר בכל-צאנך היום הסר משם כלשה נקד וטלוא וכל-שה-חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי : לג וענתה-בי צדקתי ביום מחר כי-תבוא על-שכרי לפניך כל אשר-איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים גנוב הוא אתי : לד ויאמר לבן הן לו יהי כדברך : לה ויסר ביום ההוא את-התישים העקדים והחלאים ואת כל-העזים הנקדות והחלאת כל אשר-לבן בו וכל-חום בכשבים ויתן בידבניו : לו וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רעה את-צאן לבן הנותרת : לז ויקח-לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשף הלבן אשר עלהמקלות : לח ויצג את-המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים אשר תבאן הצאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר