עמוד:53

פרק ל א ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל-יעקב הבה-לי בנים ואםאין מתה אנכי : ב ויחר-אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר-מנע ממך פרי-בטן : ג ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על-ברכי ואבנה גם-אנכי ממנה : ד ותתן-לו אתבלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב : ה ותהר בלהה ותלד ליעקב בן : ו ותאמר רחל דנני כאשר ראה יעקב את-רחל בת-לבן אחי אמו ואת-צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל אתהאבן מעל פי הבאר וישק את-צאן לבן אחי אמו : יא וישק יעקב לרחל וישא את-קלו ויבך : יב ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן-רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה : יג ויהי כשמע לבן את-שמע יעקב בן-אחתו וירץ לקראתו ויחבק-לו וינשק-לו ויביאהו אל-ביתו ויספר ללבן את כל-הדברים האלה : יד ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים : טו ויאמר לבן ליעקב הכי-אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה-משכרתך : טז וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל : יז ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת-תאר ויפת מראה : יח ויאהב יעקב את-רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה : יט ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי : כ ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה : כא ויאמר יעקב אל-לבן הבה את-אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה : כב ויאסף לבן את-כל-אנשי המקום ויעש משתה : כג ויהי בערב ויקח את-לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה : כד ויתן לבן לה את-זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה : כה ויהי בבקר והנה-הוא לאה ויאמר אל-לבן מה-זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני : כו ויאמר לבן לא-יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה : כז מלא שבע זאת ונתנה לך גם-את-זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע-שנים אחרות : כח ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן-לו את-רחל בתו לו לאשה : כט ויתן לבן לרחל בתו את-בלהה שפחתו לה לשפחה : ל ויבא גם אל-רחל ויאהב גם-את-רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע-שנים אחרות : לא וירא יהוה כי-שנואה לאה ויפתח את-רחמה ורחל עקרה : לב ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי-ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי : לג ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי-שמע יהוה כי-שנואה אנכי ויתן-לי גם-את-זה ותקרא שמו שמעון : לד ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי-ילדתי לו שלשה בנים על-כן קרא-שמו לוי : לה ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את-יהוה על-כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר