עמוד:50

פרק כז א ויהי כי-זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את-עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני : ב ויאמר הנה-נא זקנתי לא ידעתי יום מותי : ג ועתה שא-נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד : ד ועשה-לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות : ה ורבקה שמעת בדבר יצחק אל-עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא : ו ורבקה אמרה אל-יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את-אביך מדבר אלעשו אחיך לאמר : ז הביאה לי ציד ועשה-לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי : ח ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך : ט לך-נא אל-הצאן וקח-לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב : י והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו : יא ויאמר יעקב אל-רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק : יב אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה : יג ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח-לי : יד וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו : טו ותקח רבקה את-בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את-יעקב בנה הקטן : טז ואת ערת גדיי העזים הלבישה על-ידיו ועל חלקת צואריו : יז ותתן את-המטעמים ואת-הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה : יח ויבא אל-אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני : יט ויאמר יעקב אל-אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום-נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך : כ ויאמר יצחק אל-בנו מה-זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה יהוה אלהיך לפני : כא ויאמר יצחק אל-יעקב גשה-נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם-לא : כב ויגש יעקב אל-יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב והידים ידי עשו : כג ולא הכירו כי-היו ידיו כידי עשו אחיו שערת מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם : כח ויאמרו ראו ראינו כי-היה יהוה עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך : כט אם-תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק-טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה : ל ויעש להם משתה ויאכלו וישתו : לא וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום : לב ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על-אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים : לג ויקרא אתה שבעה על-כן שם-העיר באר שבע עד היום הזה : לד ויהי עשו בן-ארבעים שנה ויקח אשה את-יהודית בת-בארי החתי ואת-בשמת בתאילן החתי : לה ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר