עמוד:49

פרק כו א ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל-אבימלך מלך-פלשתים גררה : ב וירא אליו יהוה ויאמר אל-תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך : ג גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי-לך ולזרעך אתן את-כל-הארצת האל והקמתי את-השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך : ד והרביתי את-זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל-הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ : ה עקב אשר-שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי : ו וישב יצחק בגרר : ז וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן-יהרגני אנשי המקום על-רבקה כיטובת מראה הוא : ח ויהי כי-ארכו-לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו : ט ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן-אמות עליה : י ויאמר אבימלך מה-זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את-אשתך והבאת עלינו אשם : יא ויצו אבימלך את-כל-העם לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת : יב ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה : יג ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי-גדל מאד : יד ויהי-לו מקנה-צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים : טו וכל-הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר : טז ויאמר אבימלך אליצחק לך מעמנו כי-עצמת ממנו מאד : יז וילך משם יצחק ויחן בנחל-גרר וישב שם : יח וישב יצחק ויחפר את-בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר-קרא להן אביו : יט ויחפרו עבדי-יצחק בנחל וימצאו-שם באר מים חיים : כ ויריבו רעי גרר עם-רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שםהבאר עשק כי התעשקו עמו : כא ויחפרו באר אחרת ויריבו גם-עליה ויקרא שמה שטנה : כב ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי-עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ : כג ויעל משם באר שבע : כד וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל-תירא כי-אתך אנכי וברכתיך והרביתי את-זרעך בעבור אברהם עבדי : כה ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט-שם אהלו ויכרו-שם עבדי-יצחק באר : כו ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר-צבאו : כז ויאמר אלהם יצחק ליעקב : לד ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו אתהבכרה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר